دانلود شیپ فایل مرز شهرستان گرگان

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان گرگان
دانلود شیپ فایل مرز شهرستان گرگان

دانلود-شیپ-فایل-مرز-شهرستان-گرگانشیپ فایل مرز شهرستان گرگان
در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل